Nom (Dades obligatòries)

Email (Dades obligatòries)

Telèfon (Dades obligatòries)

Empresa

Tipus de servei

Missatge (descrigui el tipus de servei que requereix)

Localització de l'àmbit de treball.

Municipi

Adreça

Referència de parcel·la (14 dígits)

Altres referències

Adjuntar arxiu: (plànol, imatges, altres dades, max.5mb)

He llegit l'avís (Legal)

L’obtenció de les dades que ens va facilitar, estan incloses en un fitxer de tractament automatitzat, propietat de GEOVERTEX SL amb CIF: B43819689 amb domicili a l’efecte de notificacions en C/ POBOLEDA, 6-12, Esc. D, 2-4 de Reus. (CP: 43203) de Tarragona. Vostè té dret a l’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a mlozano@geovertex.com