Realitzem aixecaments topogràfics complint amb la normativa cadastral d’execució i lliurament de treballs dictada per la Direcció general del Cadastre (DGC)

És fonamental que la cartografia cadastral s’adeqüi a la realitat física perquè tributi correctament l’impost de béns immobles (IBI)

Comprovem que la realitat s’adeqüi a la informació cadastral i, en cas contrari, procedirem a la seva rectificació mitjançant la presentació d’un expedient d’esmena de discrepàncies davant la DGC