El coneixement del traçat i de les característiques de les xarxes de servei és fonamental per preveure i, per tant evitar danys materials i personals.

Disposar d’un mapa d’interferències abans de l’execució d’una obra és vital per no interferir amb una línia elèctrica, de gas, aigua, sanejament, pluvials, telecomunicacions, etc.

GEOVERTEX SL té establerta una metodologia de treball que inclou la localització de les mateixes mitjançant tècniques combinades: GPS, localitzador i Georradar. Com a resultat s’obté un plànol amb el traçat de totes les xarxes de servei públiques i privades i un mapa de zones de precaució.