Si la seva parcel·la s’ha vist alterada per una agrupació o una segregació, o bé desitja realitzar una divisió d’herència o immatricular una finca, procedirem a realitzar els informes tècnics corresponents amb validesa davant la Gerència Territorial del cadastre, les notaries i els registradors.

També realitzem treballs d’amollonament per a projectes de parcel·lació previ estudi d’encaix i ajust d’alineacions.

Consulti també l’apartat Representació Gràfica Alternativa (link a secció 2.3.5)